อัตรากำลัง

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล
กองปฏิบัติการดับเพลิง 4
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร

กรอบอัตราเต็ม  50  อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6                        1          คน  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6                                        4          คน 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-5                                    5          คน 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4                                          10       คน 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3                                          28       คน 
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4                                                                                 1          คน 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3                                                                            1          คน
ครองตำแหน่ง  45  อัตรา
อัตราว่าง  5  อัตรา


อัตราลูกจ้างชั่วคราว 

   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                                                                     1              คน
วีดีโอ...ฝึกซ้อมแผนทางนํ้า53